Bandai Gundam 1 100 MG GAT-X105 Aile Strike BNIB
M1A2 Sep Tusk II - 1 35 Military Model Kit - Tamiya 35326